ЗА ПРОЕКТА

Изпълнението на проекта „Рецепция и дигитализация на непроученото ръкописно наследство на Найден Геров“ e в следните основни насоки – издирване на нови изворови материали, участие в научни конференции, изнасяне на лекции и публикуване на научни разработки с цел популяризиране на изследователските резултати. Работата по издирването и проучването на неизвестни извори, свързани с творчеството и обществено-образователната дейност на Найден Геров, е главно във Фонд 22 от Български исторически архив на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Дигитализирането на отделни архивни единици (около 630 дигитални копия) е фокусирано върху трети дял „Книжовна дейност“ от двата инвентарни описа на Ф. 22 – 1. Ръкописи, свързани с образователни, литературни и филологически въпроси; оригинални и преводни художествени произведения (стихотворения, басни, драми), слова, учебни записки по българска история, всеобща история, логика, анатомия, българска словесност; откъси от преводи на Илиада; на Телемах от Ф. Фенелон, на Робинзон Крузо от Д. Дефо и др.; 2. Материали и 3. Кореспонденция. Систематизирането, описването и въвеждането на метаданни на отделни дигитализирани архивни документи ще намери израз в изработването на специализиран сайт с научно-образователна цел – Културно-историческо наследство на Найден Геров.

Поетапно темата на проекта се интегрира в средните училища и ВУЗ-овете: изнасяне на лекции („По следите на възрожденските ръкописи: Найден Геров“ и „Приносът на Найден Геров за утвърждаването на новобългарския книжовен език и националната идентичност“) пред студенти от магистърска програма „Литературознание“ и от задължителния курс на „Българска филология“ „Съвременен български език, история на българския книжовен език“ на СУ „Св. Климент Охридски“ (2019), както и пред ученици от 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ (2020). Създаденият сайт за популяризиране личността и творчеството на Н. Геров е подходяща платформа, на която последователно ще бъдат качвани отделни изнесени презентации, написани статии, разчетени ръкописи и други изворови материали, които ще бъдат свободно достъпни за четене.