проф. дфн. Румяна Дамянова


Член на екипа
Институт за литература

Литературовед, професор в секция „Литература на Българското възраждане“ в Института за литература, отговорен редактор на Енциклопедия „Българско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища“ (Т. I, 2014). Работи в областта на литературата и културата на Българското възраждане, конструкциите на стереотипното, културните нагласи и поведенческите модели през XIX век.

През 1987 г. защитава дисертация на тема „Писмата в културния и литературния живот на XIX век“, през 2006 г. защитава големия си докторат „Отвъд текстовете: културни механизми на Възраждането“. Автор е на книгите: „Илия Волен. Литературна анкета“ (1981), „Писмата в културата на Българското възраждане“ (1995), „Отвъд текстовете: културни механизми на Възраждането“ (2004), „Емоциите в културата на Българското възраждане“ (2008), на множество статии и студии.

Редактор и съставител на сборници с изследвания за С. Беляева, Т. Жечев, Д. Войников, Т. Пеев, Ив. Шишманов, Д. Леков, Н. Драгова и П. Стефанов, П. Динеков и др.; ръководител на национални и международни научни проекти.
 

rumy.jpeg